โรงเรียนทับไชยาพัฒนา
78 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม  ตำบลบางแก้ว  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
เบอร์โทรศัพท์ 077-989916
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทนงศักดิ์ ศิริวงศ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ