โรงเรียนทับไชยาพัฒนา
78 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม  ตำบลบางแก้ว  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
เบอร์โทรศัพท์ 077-989916
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุวาธินี จันทะวัน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย