โรงเรียนทับไชยาพัฒนา
78 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม  ตำบลบางแก้ว  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
เบอร์โทรศัพท์ 077-989916
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อสอบ nt ปี 2555-2559 77
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 34
คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 45.21 KB 73
คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 953.87 KB 34
คำสั่งมอบหมายงานประจำปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.89 MB 37