โรงเรียนทับไชยาพัฒนา
78 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม  ตำบลบางแก้ว  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
เบอร์โทรศัพท์ 077-989916
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

โรงเรียนได้กำหนดพันธกิจและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ  วิสัยทัศน์และเป้าหมายโดยมีโครงการ งาน และกิจกรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่สภาพความสำเร็จในการบริหารงานของโรงเรียน  ดังนี้

๑.  จัดกระบวนการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการ

     ศึกษาได้ตามมาตรฐาน

๒.  ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ     สอนที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ

๓.  การพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือจาก   ทุกภาคส่วน

๔.  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

เป้าประสงค์

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการประกันคุณภาพได้มาตรฐาน

          ๒.   สถานศึกษาบริการสื่อ  เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ  พร้อมใช้

          ๓.  สถานศึกษาบริหารจัดการโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

          ๔.  ผู้บริหาร ครู  มีศักยภาพและสมรรถนะต่อการจัดการศึกษา