โรงเรียนทับไชยาพัฒนา
78 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม  ตำบลบางแก้ว  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
เบอร์โทรศัพท์ 077-989916
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

           ภายในปีการศึกษา 2560  โรงเรียนทับไชยาพัฒนจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติพัฒนาองคืกรอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง